Regulamin

Regulamin Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego I Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "lingua Iuris"

 

Rozdział I
Nazwa i siedziba Koła


§1

1.Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris", zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Regulaminu.
2.Siedzibą Organizacji jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
3.Koło ma swego Opiekuna Naukowego.

 

Rozdział II
Cele Koła i sposoby ich realizacji


§2
 

Celami Koła są: 
a) pogłębianie wiedzy językoznawczej i prawniczej, zwłaszcza z zakresu języka prawnego i prawniczego, 
b) pogłębianie wiedzy na temat kultury języka prawnego i prawniczego, 
c) rozwijanie życia naukowego wśród członków Koła, 
d) pogłębianie formacji społecznej członków Koła, 
e) szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków Koła.§3

Koło realizuje swoje cele poprzez: 
a) inicjowanie, organizowanie i udział w działaniach naukowych i samokształceniowych, 
b) kontakty naukowe ze środowiskami językoznawczymi i prawniczymi w kraju i zagranicą, 
c)organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością Koła, w szczególności organizowanie seminariów, konferencji i odczytów, 
d) współpracę z innymi organizacjami studenckimi, 
e) popularyzowanie indywidualnych osiągnięć członków Koła w zakresie zgodnym z celami Koła.


Rozdział III
Członkostwo


§4
 

Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego, który aktywnie uczestniczył w pracach Koła przez dwa miesiące.


§5

1.Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła na wniosek dwóch członków Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską. 
2.Utrata członkowska następuje: na skutek uchwały Zarządu Koła; na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów; z powodu ustania działalności Koła; z innego powodu związanego z utratą statusu studenta. 
3.Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.


§6

Członek Koła ma prawo do: 
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła, 
b) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości, 
c) używania odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Koła, 
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.


§7

Do obowiązków członków należy: 
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła, 
b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła.


Rozdział IV
Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje


§8

Do władz Koła należy: 
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna


§9
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła, 
b) wybór Prezesa większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym, a na jego wniosek innych członków Zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym; liczenie głosów i ogłoszenie wyników odbywa się jawnie, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu; udzielenie absolutorium Zarządowi po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej; członek Zarządu, który nie otrzyma absolutorium, nie może być członkiem następnych Władz Koła, 
d) możliwość odwołania większością 2/3 głosów Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji; w takiej sytuacji musi powołać nowy Zarząd lub nowych członków Zarządu w ciągu jednego miesiąca, 
e) wybór większością 2/3 głosów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a na jego wniosek innych członków Komisji zwykłą większością głosów, 
f) ustalenie i zmiana graficznego oznaczenia Koła (logo), 
g) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła, 
h) nadawanie honorowego członkowstwa Koła, 
i) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.


§10

1.Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Koła co najmniej raz w roku: 
a) z inicjatywy własnej
b) na pisemne wniosek co najmniej połowy członków Koła
c) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. 
2.W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła. 
3.Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy Opiekun Naukowy lub osoba przez niego wyznaczona.


§11

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


§12

Zarząd Koła składa się z prezesa, wiceprezesa do spraw finansowych, wiceprezesa do spraw organizacyjnych, sekretarza i skarbnika.


§13

1.Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. 
2.Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Po upływie kadencji Zarząd pełni swe obowiązki aż do przejęcia ich przez następny Zarząd. 
3.Raz w roku, w miesiącu, w którym upływa kadencja Władz Koła Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu wyboru Władz Koła oraz uzyskania absolutorium przez ustępujący Zarząd. 
4.Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w regulaminowym terminie to wówczas zwołuje je Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
5.Zarząd może tworzyć zespoły do poszczególnych projektów.


§14

1.Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz. 
2.Prezes Zarządu składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Koła. Niezłożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Koła z rejestru uczelnianych organizacji studenckich. 
3.Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła, i aktualny wykaz członków Koła. 
4.Zobowiązania finansowe w imieniu Koła zaciąga Prezes lub wiceprezes do spraw finansowych. 
5.Inne wiążące akty podpisuje w imieniu Koła także wiceprezes do spraw organizacyjnych. 
6.W przypadku niemożliwości pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu zastępuje go wiceprezes do spraw organizacyjnych.


§15
 

Komisja Rewizyjna przedstawia corocznie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z kontroli dokumentów, działalności i majątku Zarządu.


§16

1.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. 
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu. 
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok. Po upływie kadencji Komisja Rewizyjna pełni swe obowiązki aż do przejęcia ich przez następną Komisję Rewizyjną.


Rozdział V
Zmiana Regulaminu


§17 

1.Niniejszy Regulamin uchwala większością 2/3 głosów Walne Zgromadzenie Członków. Tą samą większością Walne Zgromadzenie Członków może dokonywać zmian w Regulaminie. 
2.Wniosek o zmianę Regulaminu musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków i musi być umieszczony w porządku obrad.


Rozdział VI
Postanowienia wprowadzające i końcowe


§18
 

1.Wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków, a w przerwach między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków - Zarząd. 
2.Regulamin niniejszy obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Władze Uniwersytetu Warszawskiego.

Copyright by Iruis 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Koło naukowe Lingua Iruis

Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 000
NIP 525-001-12-66