Napisali o nas

 • Rzeczpospolita, 8 lutego 2010
  Studenci mogą napisać o kwestiach językowych

  Zagadnienia języka prawnego i prawniczego są przedmiotem konkursu organizowanego przez Koło Naukowe Lingua Iuris z Uniwersytetu Warszawskiego
  Zadanie stojące przed studentami to napisanie eseju lub referatu dotyczącego historycznych lub współczesnych problemów języka prawniczego i prawnego.
  Celem organizatorów jest popularyzacja wiedzy o terminologii prawniczej. Jest to już czwarta edycja konkursu. "Rz" objęła nad tym wydarzeniem patronat medialny.
  Konkursowe eseje mogą przesłać wszyscy żacy działających w Polsce uczelni, niezależnie od tego, na jakim kierunku studiują. Jedynym ograniczeniem jest wiek. Konkurs skierowany jest bowiem wyłącznie do osób, które nie ukończyły 26 lat. Na przesłanie rozprawy jest czas do 10 kwietnia. Można to zrobić drogą elektroniczną. Praca nie powinna przekraczać 15 stron (w uzasadnionych wypadkach może być nieco obszerniejsza).
  Honorowy patronat nad konkursem objęli prof. Stanisław Dubisz, dziekan Wydziału Polonistyki, oraz prof. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem akcji jest Fundacja Języka Polskiego.
  Zwycięzców, na których czekają nagrody ufundowane przez wydawnictwo CH Beck (główny sponsor konkursu), poznamy 16 kwietnia w trakcie specjalnej konferencji "Prawo, język, media", która odbędzie się w dawnej bibliotece UW. Wydarzenie to będzie połączone z czwartym ogólnopolskim dyktandem prawniczym.
  Studenci zainteresowani udziałem w konkursie więcej informacji mogą znaleźć na stronie internetowej www.iuris.uw.edu.pl.

  Michał Kołtuniak, Rzeczpospolita

 • Rzeczpospolita, 20 kwietnia 2007
  JĘZYK TEMIDY
  Dyktando prawnicze dla studentów

  Dziś na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się I Ogólnopolskie Dyktando Prawnicze. 
  Od razu po odczytaniu uczestnikom jego treści, czyli tuż po dwunastej, znajdzie się ono w całości na stronie "Rzeczpospolitej", pod adresemhttp://www.rp.pl/temat/55718.html
  Dyktando będzie częścią konferencji "Współczesny język prawny i prawniczy". 
  Podczas imprezy zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu na esej prawniczy "Język u wagi". Najlepszą pracę opublikujemy na naszej stronie internetowej, w serwisie prawnym. Konferencja rozpocznie się o dziewiątej, w auli dawnej Biblioteki UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. 
  Sprawdzenie prac oraz ogłoszenie wyników nastąpi jeszcze tego dnia. 
  kap. 

 • RZECZPOSPOLITA, 16 KWIETNIA 2007
  KONKURS 
  Studenci prawa sprawdzą swoją ortografię

  Współczesny język prawny i prawniczy, jego rola i znaczenie oraz problemy z nim związane będą tematem konferencji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. 
  Podczas tej imprezy 20 kwietnia odbędzie się także I Ogólnopolskie Dyktando Prawnicze. Uczestnicy będą walczyli o tytuł Mistrza Ortografii Prawniczej. Celem dyktanda jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród studentów i prawidłowe stosowanie reguł ortograficznych w tekstach prawniczych. 
  Mogą wziąć w nim udział osoby, które nie ukończyły 28. roku życia lub nadal są studentami szkół państwowych bądź niepublicznych. W tym celu muszą się zgłosić do organizatorów w dniu rozpoczęcia dyktanda. 
  Impreza odbędzie się w auli dawnej Biblioteki UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie o godzinie 9.00. - Zarówno dyktando, jak i sama konferencja mają zwrócić uwagę na to, co dzieli, aco łączy językoznawców i prawników w ocenie obecnego języka prawnego - mówi Adam Niewiadomski, prezes zarządu Koła Naukowego UW Lingua Iuris. 
  Koło to jest jednym z organizatorów, obok Stowarzyszenia Absolwentów WPiA UW oraz Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis a honorowy patronat nad konkursem objęli dziekani: Wydziału Polonistyk i prof. dr hab. Stanisław Dubisz oraz Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski. Patronat medialny sprawuje "Rzeczpospolita".
  Sprawdzenie prac oraz ogłoszenie wyników odbędzie się jeszcze tego samego dnia. Podczas konferencji będą także wręczone nagrody laureatom konkursu na najlepszy esej prawniczy "Język u wagi". 
  Regulamin dyktanda znajduje się na stronie www.iuris.uw.edu.pl. Tam też zostaną zamieszczone jego wyniki. 

  Katarzyna Pawlak

 • PAP Nauka w Polsce, 15 kwietnia 2007
  Specjaliści o współczesnym języku prawnym i prawniczym 

  Elementy nowomowy urzędniczej, politycznej i reklamowej we współczesnej polszczyźnie, język prawa podatkowego a zasady prawidłowej legislacji - to wybrane tematy wystąpień, jakie zostaną zaprezentowane podczas konferencji "Współczesny język prawny i prawniczy", która 20 kwietnia odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim. 
  Konferencja będzie połączona z I Ogólnopolskim Dyktandem Prawniczym i rozstrzygnięciem I Edycji Konkursu na najlepszy esej "Język u wagi". 
  Organizatorem imprez jest Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego UW Lingua iuris. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW. 
  Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem prof. Stanisława Dubisza - dziekana Wydziału Polonistyki i prof. Tadeusza Tomaszewskiego - dziekana Wydziału Prawa i Administracji. 
  Organizację Konferencji wspiera Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis oraz Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego. 
  Konferencja rozpocznie się 20 kwietnia 2007 roku o godzinie 9.00 w Auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 
  Szczegóły: www.iuris.uw.edu.pl

  PAP - Nauka w Polsce
  bsz

 • The Warsaw Voice, April 15, 2007 No. 15
  Day of Legal Speak

  A national scientific conference on "Modern Legal Language and Terminology" will be held in the auditorium of the former Warsaw University Library at 26/28 Krakowskie Przedmieście St. April 20 at 9 a.m. The conference will be combined with the "First National Spelling Test for Legal Eagles." Also, the winner of a competition for the best legal essay will be announced. 
  The organizer of the conference is the Lingua iuris, a Warsaw University interdepartmental scientific group that promotes the proper use of legal jargon. The co-organizer is the Association of Warsaw University Law and Administration Alumni. The conference will be held under the honorary patronage of Prof. Stanisław Dubisz, dean of the Polish Department of Warsaw University, and Prof. Tadeusz Tomaszewski, dean of the Law and Administration Department. The event has been supported by Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis legal publishers and the Warsaw University Foundation, while the media patrons are Rzeczpospolita, Radio Kolor, The Warsaw Voice and Studenckie abc. 
  More info at www.iuris.uw.edu.pl

 • Telewizja Polska, TVP3, 13 kwietnia 2007 

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesny język prawny i prawniczy" 
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesny język prawny i prawniczy" połączona z I Ogólnopolskim Dyktandem Prawniczym. 
  20 kwietnia 2007 r. o godzinie 9.00 w Auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesny język prawny i prawniczy" połączona z I Ogólnopolskim Dyktandem Prawniczym. Rozstrzygnięta zostanie także I Edycja Konkursu na najlepszy esej "Język u wagi". 
  Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem: 
  Prof. dr. hab. Stanisława Dubisza, Dziekana Wydziału Polonistyki oraz
  Prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji. 
  Organizatorem wszystkich imprez jest Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego UW Lingua iuris. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW. 
  Organizację Konferencji wspiera Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis oraz Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego. 
  Patronami medialnymi są: Rzeczpospolita, Radio KOLOR, The Warsaw Voice, STUDENCKIE abc. 

 • STUDENCKIE abc, nr 4, kwiecień 2007 
  Prawnicy debatują z językoznawcami 
  20 kwietnia w auli dawnego BUW odbędzie się konferencja naukowa Współczesny język prawny i prawniczy. Przygotowano także konkurs dla studentów na najlepszy esej i I Ogólnopolskie Dyktando Prawnicze. 

  Tematem przewodnim konferencji będzie rola i znaczenie współczesnego języka prawnego i prawniczego dla językoznawców i prawników. Chcemy pokazać, jak bardzo potrzebne jest nawiązanie współpracy pomiędzy językoznawcami i prawnikami - mówi prezes zarządu koła, Adam Niewiadomski. 

  Patronat medialny nad konferencją objęło "STUDENCKIE abc" 
  Michał Jaworski

  Plan konferencji

  8.20-9.00 Rejestracja uczestników
  9.00-9.10 Powitanie przybyłych przez Prezesa Koła
  9.10-9.30 Otwarcie Konferencji

  Sesja I 
  Język prawa - podstawy, historia, systematyka, słowniki

  9.30-9.50 Prof. dr hab. Andrzej Markowski Elementy nowomowy urzędniczej, politycznej i reklamowej we współczesnej polszczyźnie
  9.50-10.10 Dr Anna Rosner - Zmagania z językiem prawa. Przykład przekładu Kodeksu Napoleona w Księstwie Warszawskim
  10.10-10.30 Prof. dr hab. Andrzej Malinowski - Systematyka wewnętrzna aktów prawnych
  10.30-10.45 Mgr Monika Pawelec - Zrozumieć prawnika... Terminologia prawnicza w słownikach języka polskiego
  Po pierwszej sesji będzie dyskusja i przerwa na kawę. O 11.30 rozpocznie się I Ogólnopolskie Dyktando Prawnicze. 

  Sesja II 
  Język prawa w procesie legislacji

  12.00-12.15 Prof. dr hab. Hanna Jadacka - Przyczyny i skutki niejasności tekstów prawnych 
  12.15-12.30 Mec. Wojciech Białończyk - Język prawa podatkowego a zasady prawidłowej legislacji 
  12.30-12.45 Adam Niewiadomski - Definicje legalne w świetle prawidłowego redagowania tekstów prawnych
  Po II sesji również przewidziana jest dyskusja i przerwa na lunch. 

  Sesja III 
  Język prawa w świecie współczesnym

  13.30-13.45 Dyrektor Włodzimierz Zając - Język aktów prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego - wymogi systemowe a praktyka
  13.45-14.00 Adw. Piotr Sendecki - Współczesny język prawniczy adwokatów
  14.00-14.15 Mgr Anna Mróz - Pomiędzy mową a pismem - prawo zwyczajowe a prawo stanowione. Rozpoznania antropologiczne. 
  14.15-14.30 Prof. dr hab. Radosław Pawelec - O zrozumiałości tekstów prawnych i prawniczych

  Sesja zakończona będzie dyskusją. Następnie ogłoszone będą wyniki I edycji konkursu na najlepszy esej "Język u wagi" i I Ogólnopolskiego Dyktanda Prawniczego. 
  Szczegóły: www.iuris.uw.edu.pl
  Michał Jaworski

 • Ogólnopolski Miesięcznik Forum Akademickie nr 1/2007, 2/2007 

  III KONGRES KÓŁ NAUKOWYCHW dniach 8-10 grudnia ub.r. odbył się III Kongres Kół Naukowych i Artystycznych UW, zorganizowany przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego przy Rektorze UW. Podczas ostatniej kadencji rada dofinansowała 178 studenckich projektów naukowych, na łączną kwotę 582 615,40 zł. Przedstawiciele kół naukowych wygłosili 57 referatów w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy zdominowali studenci archeologii, którzy prezentowali wyniki badań prowadzonych na terenie m.in.: Egiptu, Izraela, Syrii, Iranu, Peru, Czarnogóry, Bułgarii czy Grecji. Na wyróżnienie zasługują innowacyjne projekty determinujące rozwój archeologii. Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej "WOD.O.LOT" zaprezentowało cały wachlarz możliwości badawczych, jakie stwarza archeologia lotnicza i podwodna. Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej omówiło projekt naukowy z zakresu archeologii ogrodowej.
  W drugim bloku obrad licznie reprezentowani byli studenci prawa. Omówiono m.in. studencką działalność wydawniczą, przy szczególnym uwzględnieniu aktywności studentów WPiA UW. Głównie skoncentrowano się na czasopiśmie "Przegląd Prawniczy", na łamach którego teksty zamieszczają zarówno studenci, jak i doktoranci. Interesujące było wystąpienie Koła Nauk o Państwie i Prawie "Pro Patria", które w ubiegłym roku akademickim wyszło z wartościową inicjatywą, organizując wykład specjalistyczny Nauczanie społeczne Jana Pawła II. Wykład posiadał status zajęć ogólnouniwersyteckich, a gościnnie brali w nim udział m.in.: Stanisław Kluza, Paweł Milcarek, Jarosław Gowin. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego "Lingua Iuris". Jego członkowie zajmują się badaniami z pogranicza językoznawstwa, prawa, logiki i antropologii słowa, ukazując różnice semantyczne, syntaktyczne oraz pragmatyczne między językiem prawnym i prawniczym.

 • Rzeczpospolita 5.02.2007

  STUDENCI Składanie prac do 10 kwietnia
  Język prawny i prawniczy tematem konkursowego eseju

  Napisanie pracy o funkcjonalności języka prawnego to zadanie dla chcących wziąć udział w konkursie "Język u wagi". Jest pomyślany dla studentów szkół wyższych z siedzibą w Warszawie. Termin składania prac mija 10 kwietnia br. Patronat nad konkursem objęła "Rzeczpospolita", a patronat honorowy dziekani Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Polonistyki UW. 

  Uczestnicy mają napisać esej, referat bądź opracowanie o historycznych lub współczesnych problemach języka prawnego i prawniczego. Praca musi spełniać kryteria publikacji naukowej i nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu. Wraz z nią uczestnicy przesyłają zgłoszenie zawierające dane osobowe z adresem do korespondencji, nazwę uczelni, kierunek i rok studiów oraz zgodę na publikację pracy w materiałach konferencyjnych - w razie wygrania konkursu. Ponadto zwycięzca będzie mógł wybrać dla siebie książki o łącznej wartości 500 zł z aktualnej oferty wydawnictwa Lexis Nexis, które obok Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego jest organizatorem konkursu. 

  Konkurs jest ściśle powiązany z I Ogólnopolskim Dyktandem Prawniczym i z konferencją naukową "Współczesny język prawny i prawniczy". Odbędą się one 20 kwietnia br. w audytorium dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wtedy też zostaną wręczone nagrody autorom najciekawszych prac konkursowych. Prace należy przesyłać pod adresem: iuris.kn@uw.edu.pl. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.iuris.uw.edu.pl. 

 • Tygodnik Przegląd nr 6, 25 lutego 2007 

  Język u wagi
  Do 10 kwietnia studenci warszawskich uczelni mogą nadsyłać prace na konkurs "Język u wagi". Jest on organizowany przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris". Zadanie konkursowe polega na napisaniu i przesłaniu organizatorowi eseju, referatu lub opracowania dotyczącego zagadnień z zakresu historycznych lub współczesnych problemów języka prawnego i prawniczego. Praca przesłana na adres iuris.kn@uw.edu.pl nie powinna przekraczać 15 stron. Nagrodą jest zestaw książek o wartości 500 zł oraz publikacja zwycięskiej pracy w materiałach pokonferencyjnych. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.iuris.uw.edu.pl.

 • STUDENCKIE abc nr 3/2007

  DYKTANDO DLA PRAWNIKÓW
  Przyszli prawnicy mogą sprawdzić się w dyktandzie, wziąć udział w konkursie i konferencji
  Ogólnopolską konferencję naukową Współczesny język prawny i prawniczy, konkurs dla studentów na najlepszy esej i I Ogólnopolskie Dyktando Prawnicze organizuje Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego UW Lingua Iuris. 
  Tematem przewodnim konferencji będzie rola i znaczenie współczesnego języka prawnego i prawniczego dla językoznawców i prawników. - Chcemy pokazać, jak bardzo potrzebne jest nawiązanie współpracy pomiędzy językoznawcami i prawnikami - mówi prezes zarządu koła, Adam Niewiadomski. W pierwszej sesji konferencji zostanie przedstawiona ogólna problematyka języka prawnego i prawniczego. Sesja druga poświęcona jest problematyce prawidłowego używania języka w procesie legislacji. W trzeciej omówione będzie znaczenie tego języka w kulturze oraz język współczesnych adwokatów. 
  Konferencja ma charakter otwarty. W trakcie spotkania studenci będą mogli zmierzyć się w dyktandzie. - Mamy nadzieję, że wielu studentów będzie walczyło o puchar i tytuł mistrza ortografii prawniczej - zachęca Niewiadomski. 
  W połączeniu z konferencją organizowany jest również konkurs na najlepszy esej. Zadaniem studentów jest opracowanie problematyki języka prawnego i prawniczego w postaci eseju lub referatu na temat "Język u wagi". Prace należy wysyłać do 10 kwietnia na adres iuris.kn@uw.edu.pl. Do wygrania jest ekskluzywny zestaw książek z możliwością wyboru z oferty Wydawnictwa LexisNexis oraz publikacja pracy. Wyniki ogłoszone będą podczas konferencji 20 kwietnia w auli starego BUW-u. Dokładniejsze informacje na www.iuris.uw.edu.pl. 

 • UNIWERSYTET nr 2/2007

  UWAGA KONKURS! 

  Koło Naukowe "Lingua iuris" przy współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydawnictwem LexisNexis zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu "Język u wagi". 
  Konkurs jest skierowany do studentów warszawskich uczelni wyższych. - Zależy nam na aktywizacji środowiska studenckiego - mówi Adam Niewiadomski, przewodniczący Koła Naukowego "Lingua iuris". Zadaniem konkursowym jest napisanie eseju dotyczącego problematyki języka prawnego i prawniczego. - Praca powinna spełniać warunki publikacji naukowej i nie przekraczać piętnastu stron. - wyjaśnia Niewiadomski. Eseje można nadsyłać do 10 kwietnia b.r. na adres iuris.kn@uw.edu.pl. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody. Zestaw książek wydawnictwa LexisNexis oraz publikację pracy w materiałach pokonferencyjnych. Wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia b.r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Współczesny język prawny i prawniczy" oraz Dyktanda Prawniczego w Audytorium dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znaleźć można pod adresem www.iuris.uw.edu.pl

Copyright by Iruis 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Koło naukowe Lingua Iruis

Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 000
NIP 525-001-12-66